Fwd: Re: [zf-contributors] Is time to remove ZendSkeletonApplication submodules?

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Re: [zf-contributors] Is time to remove ZendSkeletonApplication submodules?

ThaDafinser
Spam seems to be back on the list...2nd time after reply now

---------- Forwarded message ----------
From: <[hidden email]>
Date: 2014/1/21
Subject: Re: Re: [zf-contributors] Is time to remove ZendSkeletonApplication submodules?
To: [hidden email]


Ved kjennelse avsagt av Asker og Bærum tingrett 14. juni 2013, ble det åpnet konkurs i selskapet Reservoir Exploration Technology ASA. Ved kjennelser avsagt av Asker og Bærum tingrett 3. juli 2013, ble det åpnet konkurs i selskapene RXT Norway AS og RXT Management AS. Advokat Jon Skjørshammer er oppnevnt som bostyrer i samtlige bo. Krav i boene, samt henvendelser vedrørende bobehandlingen kan rettes til advokatfullmektig Silje G. Johansen ( [hidden email]).

***

By order of the Asker and Bærum Probate court dated 14th June 2013, bankruptcy proceedings for Reservoir Exploration Technology ASA, PO Box 104, N-1325 Lysaker, were commenced. By orders of the Asker and Bærum Probate court dated 3rd July 2013, bankruptcy proceedings for RXT Norway AS and RXT Management AS, were commenced. Attorney-at-law Jon Skjørshammer was appointed as the trustee of the estates. Claims on the estates, and queries regarding the estates may be directed to associate Silje G. Johansen ([hidden email]).