Fwd: Re: Re: [zf-contributors] Naming conventions for Module, ActionController und view-scripts.phtml

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Re: Re: [zf-contributors] Naming conventions for Module, ActionController und view-scripts.phtml

Ralf Eggert
Hi again,

could someone please kick [hidden email] from the list. I always get this
message, when sending to this list...

Thanks and best regards,

Ralf


-------- Original-Nachricht --------
Betreff: Re: Re: [zf-contributors] Naming conventions for Module,
ActionController und view-scripts.phtml
Datum: 13 Dec 2013 22:03:37 +0100
Von: [hidden email]
An: [hidden email]

Ved kjennelse avsagt av Asker og Bærum tingrett 14. juni 2013, ble det
åpnet konkurs i selskapet Reservoir Exploration Technology ASA. Ved
kjennelser avsagt av Asker og Bærum tingrett 3. juli 2013, ble det åpnet
konkurs i selskapene RXT Norway AS og RXT Management AS. Advokat Jon
Skjørshammer er oppnevnt som bostyrer i samtlige bo. Krav i boene, samt
henvendelser vedrørende bobehandlingen kan rettes til advokatfullmektig
Silje G. Johansen ( [hidden email]).

***

By order of the Asker and Bærum Probate court dated 14th June 2013,
bankruptcy proceedings for Reservoir Exploration Technology ASA, PO Box
104, N-1325 Lysaker, were commenced. By orders of the Asker and Bærum
Probate court dated 3rd July 2013, bankruptcy proceedings for RXT Norway
AS and RXT Management AS, were commenced. Attorney-at-law Jon
Skjørshammer was appointed as the trustee of the estates. Claims on the
estates, and queries regarding the estates may be directed to associate
Silje G. Johansen ([hidden email]).